Kur'an Yurdu

İnfitar Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Meali ve Tefsiri

İnfitar Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Meali ve Tefsiri

Bu mübarek sûre, “Naziât” süresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. 19 ayet-i kerimeyi içermektedir. İlk ayetinde İnfitarı, yani: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sürede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hadiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden evvelki “Tekvir” süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Bu süre-i celilenin başlıca içeriği, şunlardır.

∟ Kıyametin durumunu, büyüklüğünü tavsif etmek ve insanların gafletlerini, yalanlamalarını teşhîr etmek.

∟ İnsanların bütün amellerinin melekler tarafından tespit edildiğini ihtar etmek.

∟ Kıyamette insanların iki kısma ayrılıp bir kısmının Cennete, diğer bir kısmının da Cehenneme sevk edileceğini beyan etmek.

İnfitar Süresi 1- ayet Meali Tefsiri

İnfitar Süresi 1. Ayet Meali: Gök yarıldığı zaman…

İnfitar Süresi 1. Ayet Tefsiri: Bu mübarek ayetler, kıyamet alametlerinin mühim bir kısmını bildiriyor. İnsanın fiillerinin melekler tarafından yazılmakta olduğunu haber vererek insanları uyanmaya davet buyuruyor. Şöyle ki: (Göğün yarıldığı vakit.) Öyle yüksek gök tabakası, meleklerin inmeleri için açıldığı zaman, öyle harikulade bir hadise meydana geleceği gün..

“İnfitar”: İnşikak, yani yarılmak demektir.

İnfitar Süresi 2. Ayet Meali: Yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman…

İnfitar Süresi 2. Ayet Tefsiri: (Ve) Büyük, küçük (yıldızlar) dağınık bir şekilde (dökülüp dağıldığı vakit..) Yani: Yok oldukları zaman, yıldızların böyle yok olmaları, bir istiarei tasrihiyye (bir benzetmeden, benzeyenin kaldırılmasıyla yapılan istiare) veya mekniyye (kendisine benzetilenin kaldırılmasıyla yapılan istiare) yoluyla bağları çözülüp dağları cevherlere tesbîh edilmiştir.

“İntisar” dağılmak, ve saçılmak mânâsınadır.

İnfitar Süresi 3. Ayet Meali: Denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman…

İnfitar Süresi 3. Ayet Tefsiri: (Ve) Yeryüzündeki bütün (denizlerin kaynayıp aktığı vakit..) Aralarındaki engeller bertaraf olup tatlısı da, acısı da birbirine karıştıkları ve bir müddet yeryüzünü kapladıkları zaman.

“Tefcir” yarıp akıtmak demektir.

İnfitar Süresi 4. Ayet Meali: Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman…

İnfitar Süresi 4. Ayet Tefsiri: (Ve mezarlar, alt üst edildiği vakit..) aâni: Kabirlerin toprakları birbirine karıştırılarak altı üstüne getirildiği içindeki ölülerin hayat sahasına çıkarılacağı gün.

“Ba’sire”: Toprağı karıştırmak, dağıtmak, alt üst etmek manasınadır,

İnfitar Süresi 5. Ayet Meali: İşte o zaman! Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.

İnfitar Süresi 5. Ayet Tefsiri: İşte o hadiseler vaki olduğu zaman, haşr ve neşir gününde (Herkes) amel adına (neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir.) Dünyada iken yapmış olduğu hayır ve şer adına ne varsa hepsini hatırlar durur.Bu ilahî beyanda insanlık için büyük bir uyanma dersi veriyor, insanları ibadet ve itaate teşvik edip günahlarından men etmekte ve sakındırmaktadır. Artık her insan o akibeti düşünerek hareket tarzını ona göre tanzim etmelidir.

İnfitar Süresi 6-9 Ayet Meali ve Tefsiri

İnfitar Süresi 6. Ayet Meali: Ey insan, nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan?

İnfitar Süresi 6. Ayet Tefsiri: (Ey insan!.) Ey kendi yaradılışını, hayat gayesini düşünmeyen her hangi bir gafil, âsi kimse!. (Seni o Kerim, Rabbine karşı ne şey aldattı!.) Ne için kudret ve yardımıyla varlık alanına geldiğin ve o kadar nimetlerine nail olduğun Yüce Yaratıcını düşünerek ona ibadet ve itaatte, bulunmuyor ve şükür etmiyorsun, isyana, inkara cür’et ediyorsun!. O Yüce Mabud’un keremi bol olduğu gibi kahr ve cezası da, isyankarlar hakkındaki azabı da muhakkaktır.. Bu hususu da düşünmeli değil misiniz?

İnfitar Süresi 7. Ayet Meali: O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,

İnfitar Süresi 7. Ayet Tefsiri: Evet. (O) Kerim Rabbin (ki seni yarattı) seni yokluktan varlığa çıkardı, (sonra seni düzeltti) sana sağlam, muntazam organlar verdi (de dengeli bir halde kıldı.) Bütün uzuvlarına bir denge verdi, yaratılışını, boyunu güzel bir ölçüye tabi tuttu.

İnfitar Süresi 8. Ayet Meali: Ve seni dilediği bir surette terkib eden?

İnfitar Süresi 8. Ayet Tefsiri: Evet.. Ey insan!.. O Kerim Yaratıcı (dilediği her hangi bir şekilde seni terkip etti.) Seni en güzel bir suret olan insan suretinde yarattı, erkeklik veya dişilik gibi bir mahiyette bulundurdu ve seni bir ebedi hayata aday kıldı, artık bütün bu nimetleri, bu gayeleri düşünüp de o Kerem Sahibi Yaratıcı’yı birleyip, kutsayıp şükranda bulunmalı değil misin?

İnfitar Süresi 9. Ayet Meali: Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.

İnfitar Süresi 9. Ayet Tefsiri:+ (Hayır hayır.) Bir çok insanlar, vazifelerini bilmiyorlar, şükür vazifesini yerine getirmiyorlar, bilakis inkarcı hareketlere cür’et ediyorlar.

Artık öyle kimseler, Allah’ın keremine değil, Allah’ın kahrına layık bulunmuşlardır. işte o gibi kimseleri red için Cenab-ı Hak buyuruyor: (Siz) o isyankar kimseler!. (Belki) Daha büyük cinayetlere cür’et ediyorsunuz, hatta (dini yalanlıyorsunuz.) Kıyametin vukuuna, orada mükafat ve cezanın olacağına inanmıyorsunuz. İnkarcı ve fasıkca bir halden ayrılmıyorsunuz. Artık siz, Allah’ın keremine nasıl layık olabilirsiniz?. Alemlerin Rabbi’nin lütuf ve keremi yarın ahirette müminler hakkında tecelli edecektir, kafirler ve azgınlar ise her halde azap görüp layık oldukları cezalara kavuşacaklardır.

İnfitar Süresi 10-15 ayetler Meali ve Tefsiri

İnfitar Süresi 10. Ayet Meali: Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var.

İnfitar Süresi 10. Ayet Tefsiri: (Şüphe yok ki:) Ey insanlar!. (Sizin üzerinizde) hafaza melekleri adiyle (bekçiler vardır.) Bütün yaptıklarınızı amel sahifelerinize yazmaktadırlar.

İnfitar Süresi 11. Ayet Meali: O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir.

Kiramen katibin (şerefli katipler) insanın yaptığı her şeyi kaydeden meleklerdir. Kerim olmaları: Kin ve nefret gütmeme, tam bir tarafsızlıkla hareket etme, rüşvet gibi ahlak zaaflarından uzak olma, gözlerinden kaçan hiçbir iş bulunmama gibi özellikleri ifade eder.

İnfitar Süresi 11. Ayet Tefsiri: Evet.. (Çok değerli) Allah katında büyük mertebelere sahip (yazıcılar vardır.) Onlar, sizin bütün fiil ve hareketlerinizi kayıt ve tespit etmektedirler.

İnfitar Süresi 12. Ayet Meali: Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.

İnfitar Süresi 12. Ayet Tefsiri: Evet.. O mübarek melekler, ey insanlar!. Sizin (Ne yapmakta olduklarınızı) görür (bilirler.) Onları amel defterlerine kaydederler. Sizin hiç bir fikir ve düşünceniz onlarca bilinmemiş olamaz. Artık bu hakikati de düşünüp halinizi düzeltmeye çalışınız, dindarca ve, faziletli bir halde yaşamaya gayret ediniz ki: Allah’ın keremine layık olabilesiniz.

İnfitar Süresi 13. Ayet Meali: İyi ve hayırlı insanlar naim cennetinde, nimetler içindedirler.

İnfitar Süresi 13. Ayet Tefsiri: Bu mübarek ayetler de Allah’ın keremine kimlerin kavuşacaklarını ve Rabbin azabına kimlerin uğrayacaklarını bildiriyor. Ve bir ceza günü olan kıyametin pek büyük varlığını ancak Yüce Yaratıcı bilip kullarına bildirilmiş olduğunu ve o gün de kimsenin kimseye ilahî bir izin olmadıkça faide vermeyeceğini beyan buyurmaktadır.

Şöyle ki: İnsanların amellerini tesbit ve yazma neticesinde sevap ve cezaya layık olanlar, belirlenmiş olurlar. Artık (şüphe yok ki: Takva sahibi zatlar) sahih bir iman ile, güzel amel ile vasıflanmış ve günahlardan kaçınmış bulunanlar (hoş nimetler içindedirler.) Kendilerini cennetin ebedi nimetleri kuşatmış olur.

İnfitar Süresi 14. Ayet Meali: Yoldan sapan kafirler ise ateştedirler.

İnfitar Süresi 14. Ayet Tefsiri: (Ve muhakkak ki: Facirler de) Küfür ile, münâfıklıkla vasıflanmış olan isyankarlarda (yakıcı ateş içindedirler.) Onlar da cehenneme atılmış, orada ebedi bir azaba tutulmuş bulunurlar.

İnfitar Süresi 15. Ayet Meali: Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler.

İnfitar Süresi 15. Ayet Tefsiri: Evet.. O suçlular (Ceza günü) yevmi kıyamette (oraya) o cehennem ateşine (yaslanacaklardır.) O azap mahalline atılarak orada ebediyen yanıp yakılacaklardır.

İnfitar Süresi 16-19. ayet Meali ve Tefsiri

İnfitar Süresi 16. Ayet Meali: Hem oradan hiç ayrılmazlar.

İnfitar Süresi 16. Ayet Tefsiri: (Ve onlar) O ebedî sûrette cehennemlik olanlar (ondan) o cehennemden (ayrılacak değildirler.) Onlar, cehennemin azabından hiç ayrılamayacaklardır, ondan kaçıp saklanamayacaklardır. Devamlı olarak cehennemde kalarak azap göreceklerdir.

İnfitar Süresi 17. Ayet Meali: O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin?

İnfitar Süresi 17. Ayet Tefsiri: O kıyamet günü ne kadar mühimdir. Ne kadar büyük bir heybete sâhiptir. O (Ceza gününün ne olduğunu sana ne şey bildirdi?) O ne kadar muazzam bir gündür. Ne enteresandır ki: Ey insan!. Sen ondan gâfil bulunuyorsun, o müthiş günü düşünüp durmuyorsun. Halbuki o günü düşünüp titremek, o gün için hazırlıkta bulunmak icabeder.

İnfitar Süresi 18. Ayet Meali: Evet, bir daha söylüyorum: Din gününün ne olduğunu sen bilir misin?

İnfitar Süresi 18. Ayet Tefsiri: Evet.. O gün ne kadar düşünülmeğe lâyıktır. (Sonra) O (Ceza gününün ne olduğunu sana ne şey öğretmiş oldu?.) Onun şiddetini, ebediyetini tamamıyla takdir etmek insanlığın anlayış kapasitesinin üstündedir. O her düşüncenin ötesinde bir yüceliğe ve heybete sâhiptir. Artık onun o azametini ve onun o pek ateşli vasfını ve ebediyyen devamını düşünerek onun felâketinden kurtuluşa vesîle olan sahih bir itikat ile, güzel güzel ameller ile vasıflanmaya çalışmak lâzım gelmez mi? Yalnız Allah’ın azabını gerektirecek fenâ hareketlerden kaçınmalıdır… İnsan için kurtuluş vesîlesi bundan ibarettir.

İnfitar Süresi 19. Ayet Meali: O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün! O gün, bütün hüküm ve yetki, yalnız Allah’ın!

İnfitar Süresi 19. Ayet Tefsiri: (O günde) O ceza zamanında (hiçbir şahıs bir şahıs için bir şeye sâhip olamaz.) Herkes kendi nefsini düşünür, kendi derdiyle uğraşır, kendisine bir zararı dokunmasın diye kendi yakınlarından, kendi çoluk çocuğundan bile kaçınır (o günde emir, ancak Allah’a mahsustur.) O kıyamet gününde kimse kimseyi koruyamaz, Allah’ın izni olmadıkça büyük makam sâhipleri bile diğer müminler hakkında şefaatte bulunamazlar. O günde genel olarak emir, bütün kâinata hâkim olan Allâh-ü Teâlâ, Hazretlerine aittir. Artık o ebediyet âlemini düşünmeli daha dünyada iken hayatı tanzime çalışmalı, doğruluktan, dini hükümlere riâyetten ayrılmamalıdır ki: O âhiret âleminde ebedî selâmet ve saadete kavuşmak nâsip olsun. Hak Teâlâ Hazretleri cümlemize muvaffakiyetler ihsân buyursun âmin.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Meal: Yıldırım- Tefsir:Bilmen

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ